مجله خبری دانش آموزان مدرسه راهنمایی شاهد پسرانه پیام غدیر ناحیه دومشهد مقدس

روند رو به افزایش نیاز های کودکان و نوجوانان و انتظارات جامعه امروزی ، نظام آموزشی کشور را با تقاضا  و مطالبات جدیدی مواجه ساخته است . امروزه والدین و جامعه انتظار دارند نظام آموزشی  کودکان را برای برخورد مناسب با تقاضاهای در حال تغییر دنیای کار و مقابله موثر با چالش های اجتناب ناپذیر زندگی تکنولوژیکی آماده سازد . بنابراین اکنون  برنامه ریزی برای تربیت شهروندان سالم ، مسئولیت پذیر و کار آمد  از مسئولیت های نظام آموزشی به شمار می رود .

 

نوشتار حاضر مولفه ها و عناصر سازنده یک برنامه کیفی راهنمایی مدرسه با عنوان برنامه راهنمایی رشدیguidance program ( dgp )   Developmental  را که فرصت های برابری برای همه دانش آموزان جهت دریافت خدمات راهنمایی و مشاوره فراهم می سازد ، توصیف می نماید . برنامه راهنمایی مشاوره و رشدی نقش مهمی در کمک به معلمان و سایر کارکنان در یکپارچه ساختن اهداف راهنمایی با سایر اهداف آموزشی ایفا می کند .

 

فواید اجرایی طرح برنامه راهنمایی و مشاوره رشدی  (dpg)

 1. والدین درک کاملتری از برنامه راهنمایی کسب می کنند.
 2. دانش و مهارت دانش آموزان در تصمیم گیری موثر حل مسئله برقراری ارتباط و .... افزایش می یابد
 3. معلمان درک بهتری از برنامه راهنمایی پیدا می کنند.
 4. مدیران شرایطی را برای انتخاب کارکنان و تخصیص منابع فراهم می کنند.
 5. وظایف و مسئولیت های مشاوران مشخص شده و کارهای غیر مشاوره ای از حیطه مسئولیت های آنان حذف می شود.

 

 

 

هدف کلی این نوشتار توصیف مدل برنامه راهنمایی و مشاوره رشدی برای تامین نیاز های مختلف دانش آموزان است وبرای همه معلمان ، والدین ، مشاوران، مدیران ، مسئولان و برنامه ریزان که به منظور بهبود اثر بخشی و کارآیی برنامه راهنمایی و مشاوره مدرسه تلاش می کنند تهیه شده است .

 

 

 

خواننده  محترم پس از مطالعه این نوشتار به اهداف زیر دست می یابند:

 1. ساختار مدل برنامه راهنمایی و مشاوره رشدی را توضیح می دهد
 2. وظایف  و مسئولیت های مشاوران مدارس را نام می برد
 3. فرآیند اجرای برنامه راهنمایی و مشاوره در سطح منطقه، ناحیه و مدرسه را توصیف می کند

 

مشاور مدرسه موظف است با همکاری کارکنان و معلمان مدرسه ، دانش آموزان ، والدین و جامعه برنامه راهنمایی و مشاوره رشدی را طراحی ، اجرا و ارزش یابی کند . مشاوران مدارس موظف هستند برنامه های زیر را  طراحی کنند :

1- برنامه آموزشی Guidance Curriculum

   برنامه آموزشی برای کمک به دانش آموزان جهت رشد و ارتقای توانمندی های فردی و اجتماعی آنها

2- برنامه کمک به دانش آموزانی که دارای مشکلات تحصیلی ، شغلی ، شخصی و یا اجتماعی آنها را در معرض خطر قرار می دهد. Responsive Servies

3- برنامه راهنمایی و مشاوره فردی   Individual Planning

برنامه راهنمایی و مشاوره فردی برای کمک به دانش آموزان در طرح ریزی ، نظارت ، مدیریت رشد تحصیلی ، شغلی ، فردی و اجتماعی آنان است .

4- برنامه حمایت از تلاشهای دیگران  System support

حمایت از تلاشهای معلمان ، کارکنان ، والدین برای ارتقاء رشد تحصیلی ، شغلی ، فردی و اجتماعی دانش آموزان

مهمترین مسئولیت مشاور مدرسه ، مشورت ورایزنی با دانش آموزان به منظور کمک به رشد و شکوفا سازی توانایی های تحصیلی ، شغلی ، شخصی و اجتماعی آنان است . سایر وظایف مشاوران عبارتند از :

 1. تدریس واحد های درسی از جمله دروس برنامه ریزی تحصیلی و مهارتهای  زندگی  در دوره دبیرستان
 2. تنظیم پرونده مشاوره ای برای دانش آموزان و هنر جویان
 3. راهنمایی و مشاوره تحصیلی دانش آموزان و هنرجویان
 4. برنامه ریزی به منظور تامین و ارتقای بهداشت روان و پیشگیری و کمک به حل مشکلات روانی اجتماعی دانش آموزان و هنر جویان
 5. اجرا و تجزیه و تحلیل آزمون های روانشناختی و تست هاو پرسش نامه های استعداد رغبت، شخصیت و ثبت آنها در پرونده مشاوره ای
 6. تهیه و ارایه گزارش آماری تنوع و فراوانی مشکلات روانی دانش آموزان و هنرجویان
 7. ارجاع دانش آموزان و هنرجویان به مراکز مشاوره و خدمات روانشناختی
 8. شرکت در جلسات و دوره های آموزشی و توجیهی مراکز مشاوره ، هسته  ها و شورا های واحد آموزشی

 

مقایسه مدل برنامه dgp  با مدل های قدیمی

 

مدل برنامه راهنمایی و مشاوره رشدی توصیف شده در این نوشتار با مدلهای قدیمی متفاوت است  .جدول شماره 1 مقایسه مدل های سنتی و رشدی در زمینه مشاوره مدرسه را نشان می دهد.

مدل سنتی (historical)

مدل رشدی (developmental)

واکنشی

تاکید بر مشاوره بحران

تاکید بر راهنمایی و مشاوره فردی

تاکید بر ارائه خدمات مقطعی به دانش آموزان

تاکید بر خدمات

انتشار اطلاعات

برنامه سازمان نیافته

تاکید بر مشاور

غیر قابل سنجش

برنامه ریزی شده اولویت مدار

تاکید بر پیگیری و مشاوره بحران

تاکید بر راهنمایی و مشاوره گروهی

تاکید بر خدمات مداوم به فراگیران

تاکید بر برنامه

برنامه آموزشی

برنامه طرح ریزی شده

تاکید بر مشاور و همه کارکنان مدرسه

ارزشیابی و بهسازی مبتنی بر نتایج ارزشیابی

 

برای اینکه ویژگی های برنامه مشاوره ای  رشدی  بیان گردد ابتدا لازم است فهرستی از برنامه های ضعیف مشاوره ای مطرح و سپس به ویژگی های برنامه مشاوره ای کارآمد پرداخته شود .

برنامه های ضعیف مشاوره ای :

مجموعه ای از خدمات نا هماهنگ ، ارزیابی مقطعی دانش آموزان ، مشاور به طور جداگانه و بدون ارتباط با مدرسه و منطقه کار می کند . برنامه ریزی هماهنگ برای تامین نیاز های دانش آموزان وجود ندارد. از طرف نواحی و مناطق حمایت ضعیف از مشاوره صورت می گیرد . از اطلاعات و داده ها برای تجزیه و تحلیل و بهبود یادگیری دانش آموزان استفاده نمی شود . قسمت عمده وقت مشاوران صرف کارهای دفتری و بدون ارتباط با شرح وظایف می شود ، مشاوران به طور مجزا (در انزوا )کار می کنند . مشارکت والدین در برنامه های مشاوره ای بسیار کم است  ، پیشرفت درسی و عملکرد ضعیف دانش آموزان در مدرسه به گردن دیگران انداخته می شود . اطلاعات کمی در خصوص دانشگاه در اختیار والدین و دانش آموزان قرار می گیرد

تعداد کمتری از دانش آموزان از خدمات مدرسه بهره مند می شوند ، خدمات مدرسه بر دانش آموزانی که از نظر تحصیلی موفق یا در معرض ترک تحصیل هستند متمرکز است و گروه میانی مورد بی توجهی قرار می گیرد

ویژگی های برنامه مشاوره ای کار آمد به شرح زیر است :

یک فرایند برنامه ریزی مشخص و تعریف شده که به ارئه خدمات هماهنگ برای همه دانش آموزان منجر می شود . سیستم نظارتی  پایدار برای ارزیابی مداوم عملکرد دانش آموزان و ارائه خدمات مورد نیاز به آنان ، مناطق و نواحی از طریق فراهم سازی کمک های فنی به منظور نیاز سنجی ، شناسایی عناصری که باید در مدرسه به طور هماهنگ عمل نمایند مدارس را مورد حمایت قرار می دهند . استفاده منظم از داده ها و اطلاعات برای تجزیه و تحلیل وبهبود یادگیری دانش آموزان ، مدیران مدارس بر اهمیت مشاور به عنوان عنصر آگاهی بخش و ارتقائ دهنده توانمندی های دانش آموزان و نیز به عنوان هماهنگ کننده برنامه راهنمایی مدرسه تاکید می کنند . مشاوران با معلمان رابطه موثری برقرار می کنند . مشاوران از مشاوره گروهی آموزش های کلاسی و فن آوری رایانه ای در کنار مشاوره فردی استفاده می کنند  مشاوران نقش محوری در تغییرات سطح مدرسه برای بهبود پیشرفت دانش آموزان و خدمات رسانی به آنان ایفا مینماید . مشارکت والدین و خانواده به معنای تضمین حضور و مشارکت فعال در برنامه ریزی تحصیلی انتخاب دروس و انتخاب رشته است.

کارکنان مدرسه بهبود و پیشرفت و عملکرد درسی دانش آموزان را وظیفه اصلی خود تلقی می کنند اقدامات زیادی برای آشنا سازی دانش آموزان و والدین با انتخاب های دانشگاهی و فرصت های اقتصادی صورت می گیرد در نتیجه همکاری و مشارکت دانشگاهی و فرصت های اقتصادی صورت می گیرد .

 

+ نوشته شده در  دوشنبه چهاردهم تیر ۱۳۸۹ساعت 18:32  توسط گروه وبلاگ   |